Argus je distribuirani sistem za video nadzor koji obezbeđuje pregled živog i snimljenog audio/video materijala sa neograničenog broja udaljenih lokacija i udaljenih kamera, iz jednog ili više nadzornih centara. Video serveri sistema se mogu dodavati i uklanjati po potrebi, bez ometanja rada sistema. Argus IP podržava sve RTSP IP kamere koje enkoduju video u MPEG4, H.264 ili H.265 formatu. Pristup sistemu je moguć preko Windows aplikacije, preko bilo kog Web pretraživača ili mobilnog uređaja.

Osnovne karakteristike Argus sistema su:

 • Pregled neograničenog broja RTSP IP kamera (MPEG4, H.264, H.265) preko Windows Desktop aplikacije, preko bilo kog Web browser-a ili mobilnog telefona
 • Neograničeno snimanje, pregled snimaka, arhiviranje i backup
 • Nadzor kamera na više monitora jednog računara (Video Wall ili Extended Display do 16 ekrana) uz omogućeno prevlačenje kamera sa jednog monitora na drugi bez prekida audio/video strima (Hot Swap)
 • Definisanje proizvoljnog šablona prikaza za svaki monitor računara posebno
 • Alarmni nadzor udaljenih kamera i senzora na interaktivnoj mapi (OpenStreet) nadziranog područja (grada, opštine ...) sa ucrtanim objektima pod video nadzorom i označenim aktivnim alarmnim stanjem u njima
 • Prikaz tlocrta svakog sprata nadziranog objekta na mapi uz raspored i usmerenje svih instalisanih kamera i senzora
 • Emitovanje audio strima iz nadzornog centra na svim kamerama istovremeno, ili selektivno na izabranoj kameri (TwoWay audio)
 • Višestruko ubrzavanje (do 10x - svi frejmovi prikazani, više od 10x, prikazuju se samo IDR) i usporavanje snimka prilikom reprodukcije
 • Preuzimanje JPEG slike trenutno prikazanog kadra, ili određenog dela snimka u MP4 formatu
 • Istovremeni pregled snimaka sa 8 kamera, uz vremensku sinhronizaciju
 • Korisnički interfejs svih aplikacija Argus sistema je na srpskom jeziku

Moduli Argus sistema

Master server

Master server je Windows Service aplikacija, koja kontroliše rad svih servera u sistemu video nadzora. Ukoliko jedan server prestane sa radom, master server preduzima korake da taj server osposobi za rad, ukoliko ne uspe, kontaktira administratora da to uradi.

U slučaju da se IP kamere koje sistem snima nalaze na WAN mreži sa dinamičkim IP adresama (na primer kamere u autobusima, automobilima, kamionima...), kamere se za početak snimanja javaljaju master serveru, koji odmah određuje video server u sistemu koji je najpogodniji za snimanje i njemu dodeljuje kameru. Za svaki server sistema Master server u realnom vremenu prati sledece parametre:

 • Procenat zauzeća svih procesora
 • Procenat zauzeća RAM memorije
 • Procenat zauzeća ukupnog HDD prostora
 • Izlazni bandwidth
 • Ulazni bandwidth
Svi serveri su projektovani kao visoko modularne aplikacije koje se sastoje iz više klasnih biblioteka (.NET DLL). Ukoliko je potrebno ažurirati neku od njih na svim Video serverima u sistemu, Master server će preko posebno razvijenog protokola poslati komandu za prihvatanje ažuriranja softvera svim serverima i svim serverima u isto vreme pokrenuti slanje podataka (UDP Multicast). Video serveri će po primanju dela softvera koji treba da se ažurira preduzeti posebne korake kako bi prestali sa koriščenjem starog i prešli na upotrebu novog. Administrator preko Master servera može da prati tok ovog prelaska. Ovako ažuriran softver ne zahteva restartovanje servera u sistemu, niti prekid rada bilo kog dela sistema, osim u slučaju kada je potrebno zameniti celu aplikaciju.

U sistemu je potrebno startovati samo jedan Master server i to samo ako se sistem sastoji od više Video servera.

Video server

Video server je Windows Service aplikacija, koja prihvata video/audio strimove enkodovane u bilo kom formatu (video MPEG4, H.264, H.265... ili audio AC3, MP3, G711...) prenete preko RTP protokola, kroz TCP ili UDP. Broj kamera koje može da prihvati jedan Video server je ograničen mogućnostima hardvera (brzinom LAN mreže, jačinom procesora, količinom RAM memorije...).

Strim svake kamere se čuva u jednom posebnom fajlu na mrežnom ili lokalnom HDD Video servera. Svaki fajl je moguće prostorno ili vremenski ograničiti. Snimanje u datoteku je tako organizovano da je vreme pristupa frejmu koji je sačuvan u trenutku 0 i frejmu koji je sačuvan u poslednjem trenutku snimanja strima približno jednako. Vreme pristupa prvom frejmu je ~10ms, a vreme pristupa frejmu nakon 10 dana snimanja je ~20ms (nakon 10 dana u datoteku je sačuvano ~26 miliona frejma strima od 30 frejma po sekundi) što je dovoljno brzo da korisniku omogući brz pregled snimljenog materijala.

Postoje tri načina snimanja:

Kružno snimanje:
Po prvom snimanju audio/video strima, fajl date maksimalne veličine se alocira na disku i u njega se snima od početka do kraja, kada se snimanje ponovo obavlja od početka presnimavajući već snimljeni materijal i tako u krug (kao kod VHS kasete). Ovako se štedi HDD prostor i sprečava fragmentacija diska (jer se snimanje uvek obavlja u istim alociranim fajlovima, bez njihovog brisanja i premeštanja).

Kontinualno snimanje:
Serveru se zadaje početno i krajnje vreme koje treba da snimi i on će sav snimljeni materijal da smesti u jedan fajl, koji može biti ograničene ili neograničene dužine. Ukoliko nema dovoljno prostora za početak novog ili nastavak tekućeg snimanja, najstariji kontinualni snimak se briše u celosti, kako bi se oslobodio prostor na disku.

Fragmentovano snimanje:
Serveru se zadaje početno i krajnje vreme koje treba da snimi i on vrši snimanje u fragmente (fajlove) od po 10MB (u zavisnosti od video strima koji se snima). Kada nema dovoljno prostora za početak ili nastavak snimanja, najstariji fragment se briše.

U fajl je moguće sačuvati bilo koji video i audio format. Ako audio/video formati imaju svoj FourCC kod (svi standardni audio i video formati imaju FourCC kod), onda je moguće eksportovati željeni snimljeni vremenski period u MP4 fajl i reprodukovati ga u bilo kom multimedijalnom plejeru koji podržava date audio/video formate.

U Solutis video nadzornom sistemu, moguće je imati neograničen broj Video servera koji su povezani u jednu LAN/WAN mrežu. Svaki video server radi nezavisno od drugih i snima strimove sa kamera koje su mu dodeljene, tako da je broj kamera, čije će audio/video strimove sistem snimati, neograničen.

Sa ciljem da reprodukuje živi ili snimljeni video materijal na svim klijentskim platformama Argus Video server podržava funkciju transkodovanja: svaki Video server omogućava transkodovanje audio i video strimova u video strim koji platforma može da reprodukuje. Na primer, Android telefoni ne podržavaju video strimove čiji je bitrate veći od 0.5 Mbps.

Ako je kamera konfigurisana tako da njen video strim ima bitrate preko tog, video se neće reprodukovati. U tom slučaju, Video Server propušta strim kroz transkoder koji će svesti bitrate i rezoluciju na prihvatljivi nivo i takvog ga strimuje korisniku. Ukoliko platforma ne podržava MPEG4 ni H.264 ili H.265, moguće je transkodovati video strim u Motion JPEG video strim. Svo transkodovanje se obavlja u trenutku strimovanja, pa je kašnjenje transkodovanog strima jednako vremenu potrebnom da se transkoduje jedan frejm strima. Ako se transkodovanje često obavlja, da bi se CPU Video Servera sačuvao za snimanje i strimovanje nepromenjenih strimova, moguće je dodati Video Servere u sistem koji će služiti samo za transkodovanje.

Web nadzor

Web nadzor je Web Sajt integrisan u svaki Video server koji iz bilo kog Web pretraživača korisnicima omogućava:

 • Pregled karte cele Srbije sa detaljno ucrtanim objektima koji su u sistemu Argus video nadzora (OpenStreet Map)
 • Nadzor IP kamera svakog objekta (Motion JPEG)
 • Pregled snimaka (Motion JPEG)
 • Detaljan pregled osnove svakog sprata svakog objekta u sistemu Argus video nadzora
 • Pregled alarmih stanja objekata i kamera u celom sistemu na mapi Srbije
Ukoliko na objektu neka kamera detektuje pokret, ili neki alarmni uređaj aktivira alarm (požarni senzor, panic taster...) to će biti signalizirano promenom boje objekta na karti, zvučnim signalom i malom porukom na ekranu, tako da osoba koja vrši nadzor može brzo da primeti alarm na objektu, jednim klikom na objekat otvori pregled svih kamera sa objekta, dobije uvid u trenutno stanje, po potrebi obavi pregled snimaka i preduzme potrebnu akciju. Takođe, osoba koja vrši nadzor može da dobje uvid u tačnu lokaciju kamere ili senzora koji je aktivirao alarm uvidom u mapu sprata na kom se ta kamera ili senzor nalazi.

Na kartu je moguće dodati i nove objekte na željene lokacije. Ti objekti postaju deo karte i njima se mogu dodavati kamere i mape nivoa kao kod objekata koji su prethodno ucrtani. Ova funkcionalnost je korisna ukoliko je na regionu koji se nadzire potrebno postaviti stubove sa kamerama, ili se nadzor vrši na objektu/površini koja je od interesa za određeno vreme (koncert, javni skup i slično).

Kartu je moguće pomerati i zumirati mišem. Lociranje objekata je moguće po adresi i po nazivu. Web nadzor je moguće pokrenuti u bilo kom internet pretraživaču, bez obzira na operativni sistem korisnika.

Desktop nadzor

Desktop nadzor je Windows aplikacija koja omogućava osobi koja vrši nadzor da na jednom računaru prati sve kamere u sistemu video nadzora na do 16 monitora po jednom računaru. Po startovanju, aplikacija detektuje monitore računara, njihove rezolucije, fizičke lokacije (onako kako su definisane u Windowsu) i prikazuje video nadzor na svim monitorima. Raspored kamera je moguće definisati prema želji i potrebi operatera u svakom trenutku kroz jednostavan korisnički interfejs, gde je korisniku dat prikaz rasporeda monitora i mogućnost da na svakom monitoru odredi koji deo ekrana će da zauzme prikaz kamere, koji deo ekrana će da zauzme log, a koji deo ekrana će biti rezervisan za prikaz karte regiona koji se nadzire (kao kod Web nadzora). Tako da Desktop nadzor omogućava maksimalno iskorišćenje slobodnog prostora Windows desktopa koji je proširen na više monitora i maksimalan kvalitet pregleda kamera.

Desktop Nadzor omogućava kontrolu svake PTZ i ePTZ kamere džojstikom, tastaturom ili mišem, kao i TwoWay audop komunikaciju sa kamerama koje to podržavaju.

U pregledu živih audio/video strimova uvek je moguće trenutno vratiti vreme u nazad na jednoj kameri, svim kamerama ili određenoj grupi kamera i tako recimo pogledati šta se desilo pre 5 minuta na svim kamerama koje gledaju ulaz jedne zgrade.

Mobilni nadzor

Mobilni nadzor je Android aplikacija koja omogućava korisnicima da vrše pregled kamera iz sistema Argus video nadzora na svom Android mobilnom telefonu ili Tablet-u. Korisniku je omogućeno da na 5 polja (ili više u zavisnosti od veličine ekrana i podešavanja) istovremeno otvori prikaz 5 kamera. Ako je prikaz previše malih dimenzija, moguće ga je privremeno povećati na dimenzije celog ekrana (full screen). Ovako je omogućeno korisnicima sistema koji su u pokretu da pogledaju prostor koji nadzire više kamera odjednom. Ako se kamera otvori u celom ekranu, moguće je aktivirati audio strim sa nje ili vršiti PTZ kontrolu ukoliko je kamera podržava.

Argus je moguće koristiti na jednom PC računaru, uz snimanje do 16 kamera i istovremeno gledanje 8 kamera. A moguće ga je koristiti i na 10 računara od kojih su 8 brzi serveri koji snimaju po 200 kamera a 2 računara sa po 3 monitora nadzorni računari za istovremeni pregled 60 kamera po svakom računaru.