Patrol je sistem za planiranje, evidenciju i proveru redovnih aktivnosti na objekatu/postrojenju, kao što su obilasci, čišćenje i slično. Ovaj sistem na najjednostavniji način omogućava kontrolu rada čuvarske i drugih službi, kojima su poverena zaduženja sa tačno određenim vremenskim rasporedom koji se ponavlja u planirano vreme u toku dana ili nedelje. Na svim mestima u objektu na kojima se obavljaju stalni obilasci, čišćenje i slične aktivnosti sa određenim vremenskim planom, potrebno je definisati kontrolne tačke, tj. postaviti tagove koje radnici očitavaju pomoću mobilnog Patrol uređaja. Uvidom u očitane podatke kroz Patrol sistem ovlašćena lica imaju potpun uvid u tačnost i ažurnost u obavljanju isplaniranih zaduženja.

Tagovi za patrol

Tagovi su plastični diskovi (veličine žetona) potpuno otporni na spoljašnje uticaje koji se lepe ili šrafe na željeno mesto i vidno označavaju brojem ili nazivom. Tagovi su pasivni – ne zahtevaju nikakvo napajanje, rade na beskontaktnom principu (RFID tehnologija) i imaju neograničen vek trajanja. Moguće definisati neograničen broj ruta sa proizvoljnim brojem kontrolnih tački koje je potrebno čekirati u zadato vreme.

Način funkcionisanja

Prilikom obilaženja definisane rute (prilikom kontrole opreme, kontrole postrojenja, mašina, fabričkog kruga i sl.) radnik obezbeđenja očitava sve kontrolne tačke i evidentira na taj način svoje prisustvo na zadatom mestu u zadato vreme. Jednostavnim prinošenjem uređaja kontrolnom tagu očitava se lokacija, vreme i identitet radnika koji vrši obilazak i beleži u memoriju Patrol uređaja. Po završetku patrole mobilni uređaj se stavlja u bazu kraj PC računara pri čemu se automatski svi podaci iz memorije mobilnog uređaja trajno beleže u bazu podataka. Kapacitet uređaja je 2000 zapisa koje može da čuva neograničeno dugo. Prikupljeni podaci o obilascima su raspoloživi za pregled i štampanje u formi izveštaja kako bi rukovodioci i ovlašćena lica mogli da utvrde i provere da li su zaduženi radnici obezbeđenja obišli zadata kontrolna mesta u zadatom vremenskom

Tehničke karakteristike mobilnog uređaja

  • Jednostavno korišćenje (pritiskom na taster vrši se očitavanje taga)
  • Memorijski bafer za čuvanje 2000 zapisa
  • Napaja se iz sopstvene baterije
  • Mala potrošnja (30000 zapisa sa jednim punjenjem baterije, a u stand by režimu može da radi 30 dana bez punjenja baterije)
  • Ugrađen sat realnog vremena
  • Punjenje baterije i komunikacija sa PC računarom se vrše preko desktop baze
  • Dimenzije: V 110 × Š 60 × D 23 mm
  • Težina: 150 grama
  • Radna temperatura: od -20 do +50 0C