Patrol je sistem za planiranje, evidenciju i proveru redovnih aktivnosti na objektu/postrojenju, kao što su obilasci, čišćenje i slično. Ovaj sistem na najjednostavniji način omogućava kontrolu rada čuvarske i drugih službi, kojima su poverena zaduženja sa tačno određenim vremenskim rasporedom koji se ponavlja u planirano vreme u toku dana ili nedelje. Na svim mestima u objektu na kojima se obavljaju stalni obilasci, čišćenje i slične aktivnosti sa određenim vremenskim planom, potrebno je definisati kontrolne tačke, tj. postaviti tagove koje radnici očitavaju pomoću mobilnog uređaja sa Patrol aplikacijom. Uvidom u očitane podatke kroz WebChrono sistem ovlašćena lica imaju potpun uvid u tačnost i ažurnost u obavljanju isplaniranih zaduženja.

Tagovi za patrol

Tagovi su plastični diskovi (veličine žetona) potpuno otporni na spoljašnje uticaje koji se lepe ili šrafe na željeno mesto i vidno označavaju brojem ili nazivom. Tagovi su pasivni – ne zahtevaju nikakvo napajanje, rade na beskontaktnom principu (Mifare/NFC tehnologija) i imaju neograničen vek trajanja. Moguće je definisati neograničen broj ruta sa proizvoljnim brojem kontrolnih tačaka koje je potrebno obići u zadato vreme.

Način funkcionisanja

Prilikom obilaženja definisane rute (prilikom kontrole opreme, kontrole postrojenja, mašina, fabričkog kruga i sl.) radnik obezbeđenja očitava sve kontrolne tačke i evidentira na taj način svoje prisustvo na zadatom mestu u zadato vreme. Jednostavnim prinošenjem uređaja kontrolnom tagu očitava se lokacija, vreme i identitet uređaja kojim se vrši obilazak. Podaci se u realnom vremenu prenose na server ako je na vezi, ili se beleže u memoriji mobilnog uređaja i automatski prenose u bazu podataka na serveru po ponovnom uspostavljanju veze. Kapacitet memorije na samom mobilnom uređaju je praktično neograničen. Prikupljeni podaci o obilascima su raspoloživi za pregled i štampanje u formi izveštaja kako bi rukovodioci i ovlašćena lica mogli da utvrde i provere da li su zaduženi radnici obezbeđenja obišli zadata kontrolna mesta.

Tehničke karakteristike mobilnog uređaja

  • Android operativni sistem
  • Patrol aplikacija koja se jednostavno koristi
  • Prenos podataka na server u realnom vremenu
  • Neograničen prostor za čuvanje podataka o očitavanjima