Guard je pouzdano i funkcionalno rešenje za kontrolu pristupa objektima ili delovima objekata od posebnog značaja. Zasnovan na beskontaktnim identifikacionim karticama i uređajima za kontrolu pristupa koji kontrolišu rad vrata, pešačkih barijera, rampi i sl. Ovim sistemom se, na izuzetno efikasan način, odvajaju službene prostorije od prostora namenjenog strankama, ili dodatno obezbeđuju određene prostorije i objekti kojima pravo pristupa ima ograničen broj lica.

Guard uređaji se povezuju sa serverom i nadzornim PC računarima preko Ethernet porta ili putem GSM/GPRS konekcije, što omogućava kontrolu pristupa i nad dislociranim objektima kao da su u lokalnoj računarskoj mreži. Guard uređaji za kontrolu pristupa mogu biti sa ili bez numeričkog šifratora (tastature), a mogu raditi sa punom funkcionalnošću i u on-line, of-line i stand alone režimu rada.

Guard sistem za kontrolu pristupa izdvajaju sledeće karakteristike:

Guard
  • Jednostavan i krajnje fleksibilan mehanizam za definisanje pristupnih dozvola (trajnih, periodičnih, privremenih i kombinovanih);
  • Autentifikacija korisnika ID karticom, PIN kodom ili njihovom kombinacijom
  • Vizuelezacija tlocrta – plana štićenog objekta sa naznačenim vratima/barijerama i njihovim trenutnim statusom.
  • Signaliziranje alarmne situacije u slučaju neautentifikovnog (nasilnog) otvaranja barijera
  • Upravljanje barijerama iz nadzorne aplikacije: mogućnost otvaranja svih ili odabrane barijere trenutno ili na određeni vremenski period, ali i privremeno ukidanje svih dozvola prolaska (zaključavanje) svih ili odabrane barijere.
  • General release funkcija obežbeđuje automatsko otvaranje svih kontrolisanih vrata i barijera u slučaju aktivacije protivpožarnog alarma.
  • Mogućnost integracije sa Chrono sistemom za evidenciju radnog vremena, Argus sistemom za video nadzor i Lares sistemom za alarmni nadzor. Ukoliko se Gard koristi zajedno sa Chrono sistemom, tada sistem omogućava automatsko formiranje dozvola prolaska za sve zaposlene u skladu sa planiranim radnim vremenom. Omogućava rukovodiocu da izmeni svako evidentirano odstupanje koje je po default-u bilo odobreno ili neodobreno.

Moduli Guard sistema

Guard HR

Na izuzetno jednostavan i praktičan način je omogućeno vođenje kadrovske evidencije, do najsitnijih detalja. Pored stalno zaposlenih moguće je voditi i evidenciju o drugim kategorijama korisnika privremenih kartica kao što su privremeno zaposleni, podizvođači, spoljni saradnici i sl.

Guard nadzor

Modul za nadgledanje prolazaka i pokušaja neovlašćenih prolazaka i nadgledanje i manipulaciju barijerama, u ralnom vremenu. Pomoću ovog modula ovlašćeno lice ima uvid u trenutni status svih nadgledanih barijera na tlocrtu obezbeđenog objekta. Za objekte sa više spratova se prikazuju svi spratovi na kojima ima vrata/barijera kontrolisanih Guard sistemom. Druga funkcija je komandovanje jednom ili svim barijerama: otvaranje i zaključavanje (privremeno ukidanje svih dozvola prolaska) barijera trenutno ili na određeni vremenski period. Ukoliko se koristi zajedno sa Argus sistemom, korisniku se pruža mogućnost video monitoringa prostora ispred barijere

Guard admin

Modul za definisanja kontrolisanih prostorija, korisničkih privilegija za sve module i sve pojedinačne funkcije u Guard sistemu i dodeljivanje dozvola prolaska korisnicima i grupama korisnika. Na raspolaganju su stalne, privremene i periodične dozvole kao i sve njihove kombinacije. Dozvole se mogu dodeljivati za svaku barijeru zasebno, ali i za bilo koju grupu barijera. Ukoliko se Guard koristi zajedno sa Chrono sistemom, tada je moguće dodeliti dozvole prolaska u skladu sa planiranim radnim vremenom.

Guard izveštaji

Svi prolasci se beleže na Solutisovim serverima tako da ovlašćena lica, u svakom trenutku, mogu pregledati izveštaje o svim prolascima, neovlašćenim pokušajima pristupa, i dodeljenim dozvolama. Automatski generisani izveštaji se mogu primati na emajl jednom dnevno, po zadatim datumima ili kada se nešto dogodi na sistemu (postoje prolasci kroz navedenu barijeru, neovlašćeni pokušaji prolaza, promena dozvola pristupa).

Svaki od elemenata sistema za kontrolu pristupa Guard (uređaji, električni prihvatnici, brave itd.) mogu biti obezbeđeni posebnim baterijskim napajanjem koje im garantuje autonomiju rada od minimalno 4 časa u slučaju nestanka električne energije.